Festiwal Rodzin Biznesowych

REGULAMIN

Regulamin I Festiwalu Rodzin Biznesowych. Edycja 2024

I. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w I Festiwalu Rodzin Biznesowych.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały słowa wskazane poniżej, należy nadawać im następujące znaczenie:

Festiwal – I Festiwal Rodzin Biznesowych rozumiany jako wybór wydarzeń odbywających się od marca do listopada 2024 w różnych lokalizacjach w Polsce i online
Organizator – Instytut Biznesu Rodzinnego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Paderewskiego 8, 61-770 Poznań,
Regulamin – niniejszy regulamin z dnia 12.02.2024 RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Serwis – oficjalny serwis internetowy Festiwalu znajdujący się pod adresem www.festiwalrodzinbiznesowych.pl,
Uczestnik – osoba fizyczna związana zawodowo z tematyką Festiwalu, przedstawiciel partnerów lub sponsorów, a także przedstawiciel podmiotów gospodarczych działających w obszarze przedsiębiorstw rodzinnych.

3. W ramach Festiwalu odbędą się wykłady zaproszonych gości, sesje warsztatowe oraz panele dyskusyjne, webinary oraz spotkania w firmach rodzinnych.
4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Festiwalu i obowiązują wszystkich Uczestników.
5. Kontakt z Organizatorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: awlodarczyk@ibrpolska.pl.
6. Umowa o udział w płatnych wydarzeniach Festiwalu, na mocy której Uczestnik jest uprawniony do udziału, jest zawierana przez Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. z podmiotem gospodarczym wskazanym przez Uczestnika.
7. Informacje zamieszczone w Serwisie dotyczące warunków uczestnictwa w Festiwalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

II. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

1. Uczestnik zgłasza się na każde z wydarzeń osobno. Możliwe jest zgłoszenie na jedno lub więcej niż jedno wydarzenia.
2. Warunkiem udziału w bezpłatnych wydarzeniach Festiwalu jest:
1) Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w Serwisie lub poprzez wysłanie zgłoszenia e-mailem (konieczne jest podanie wszystkich danych z formularza) na adres awlodarczyk@ibrpolska.pl oraz wyrażenie zgód oznaczonych w Serwisie gwiazdką
a) nie dłużej niż 2 dni od wysłania zgłoszenia, na adres e-mail podany przez Uczestnika powinno dotrzeć potwierdzenie zgłoszenia. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu błędu sprzętowego, winy dostarczyciela usługi internetowej/hostingowej lub na łączach internetowych – nie została dokonana. Obowiązek weryfikacji tego
faktu spoczywa na Uczestniku. Potwierdzenie zgłoszenia przez Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. jest równoznaczne z zawarciem umowy z podmiotem gospodarczym, na udział w Festiwalu Uczestników wskazanych w zgłoszeniu i rodzi obowiązek zapłaty po stronie podmiotu gospodarczego.

3. Warunkiem udziału w płatnych wydarzeniach Festiwalu jest:
1) zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w Serwisie lub poprzez wysłanie zgłoszenia e-mailem (konieczne jest podanie wszystkich danych z formularza) na adres awlodarczyk@ibrpolska.pl oraz wyrażenie zgód oznaczonych w Serwisie gwiazdką
a) nie dłużej niż 2 dni od wysłania zgłoszenia, na adres e-mail podany przez Uczestnika powinno dotrzeć potwierdzenie zgłoszenia. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja z powodu błędu sprzętowego, winy dostarczyciela usługi internetowej/hostingowej lub na łączach internetowych – nie została dokonana. Obowiązek weryfikacji tego
faktu spoczywa na Uczestniku. Potwierdzenie zgłoszenia przez Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. jest równoznaczne z zawarciem umowy z podmiotem gospodarczym, na udział w Festiwalu Uczestników wskazanych w zgłoszeniu i rodzi obowiązek zapłaty po stronie podmiotu gospodarczego.
b) opłatę za Festiwal należy przesłać na konto Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. wg informacji znajdującej się w Serwisie:
– dane do przelewu wraz z numerem konta, na które należy dokonać wpłaty Uczestnik otrzymuje w wiadomości elektronicznej potwierdzającej rejestrację;
– Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. wystawi fakturę pro forma VAT po dokonaniu rejestracji danego Uczestnika wskazanego w zgłoszeniu.
– Koszt przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

4. Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Festiwalu w przypadku, gdy, w terminach określonych przez Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. (termin podany na fakturze pro forma VAT), nie została
odnotowana wpłata za danego Uczestnika.
5. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Festiwalu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Festiwalu winna być dokonana tylko w formie pisemnej poprzez wysłanie zawiadomienia na adres korespondencyjny: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.
6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Festiwalu przysługuje zwrot:
a) gdy Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. otrzyma oświadczenie o rezygnacji do 60 dni przed danym wydarzeniem w ramach Festiwalu – 100% wpłaconej kwoty;
b) gdy Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. otrzyma oświadczenie o rezygnacji do 30 dni przed danym wydarzeniem w ramach Festiwalu – 90% wpłaconej kwoty;
c) gdy Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. otrzyma oświadczenie o rezygnacji pomiędzy 29 a 15 dniem przed danym wydarzeniem w ramach Festiwalu – 65% wpłaconej kwoty;
7. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału na 14 dni przed danym wydarzeniem lub później, a także w przypadku niestawiennictwa Uczestnika podczas Festiwalu, nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty lub opłaty, która nie została wniesiona w określonym terminie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od nich niezależnych. Podmiotom gospodarczym, które wykupiły udział Uczestników w Festiwalu ani samym Uczestnikom nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Festiwalu z przyczyn od niego niezależnych bądź zmiany sposobu uczestnictwa w Festiwalu, jedynie w sposób zdalny, z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą w Polsce oraz możliwe restrykcje administracyjne wprowadzane przez władze. W przypadku zmiany terminu Festiwalu z przyczyn wskazanych powyżej Klient ma prawo złożyć oświadczenie co najmniej w formie dokumentowej, o wypowiedzeniu Umowy o dostarczenie treści cyfrowych bądź Umowy o udział w Festiwalu. Powyższe spowoduje zwrot całej wpłaconej kwoty na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonał pierwotnej wpłaty. W przypadku organizacji Festiwalu jedynie w formie zdalnej (online), Klienci, którzy zawarli Umowę o udział w Festiwalu, są uprawnieni do zdalnego uczestnictwa w Festiwalu na takich samych zasadach jak Klienci, którzy
zawarli Umowę o dostarczenie treści cyfrowych. Usługodawca tworzy wówczas dla tych Klientów Panel Klienta oraz wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej stosowną informację. Klient, który nie jest zainteresowany zdalnym
udziałem Festiwalu, może wówczas złożyć na rzecz Usługodawcy wypowiedzenie i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty, o ile ją uiścił. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu uprzednim Klient może złożyć nie później niż na 15 dni przed datą rozpoczęcia danego wydarzenia.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Festiwalu z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Festiwalu powoduje zwrot całej wpłaconej kwoty. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów
dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Festiwalem.

III. Informacje o wystawcach/partnerach podczas Festiwalu

1. Partnerzy Festiwalu są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników Festiwalu, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe.
2. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest dobrowolne.
3. Organizator Festiwalu nie ponosi odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje partner do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.

IV. Ceny i warunki płatności

1. Ceny, elementy składowe ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Festiwalu zamieszczone są w Serwisie.

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres korespondencyjny: Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań,
2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Festiwalu.
3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja powinna określać oznaczenie podmiotu gospodarczego, jego adres oraz dane kontaktowe, a także wskazywać dokładny przedmiot reklamacji.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi jest Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. z siedzibą wPoznaniu przy ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, NIP: 7831812661, KRS: 827428 (dalej „ADO”). Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań z dopiskiem ADO lub drogą elektroniczną pod adresem: info@ibrpolska.pl
2. Dane osobowe Uczestnika lub dane osobowe jednoosobowe przedsiębiorcy, które zostały wskazane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, przetwarzane będą w następujących celach:
1) podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy pomiędzy ADO, a podmiotem, w imieniu którego Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału w Festiwalu oraz dalszej realizacji tej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2) rejestracji oraz uczestnictwa przez Uczestnika w Festiwalu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
3) podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy na wyraźne żądanie Uczestnika i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym korzystania z funkcjonalności Serwisu prowadzonego przez ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
4) przesyłania treści marketingowych przez ADO lub podmioty współpracujące z nim tj. Partnerów Festiwalu, których zaktualizowana lista znajduje się na stronie www.festiwalrodzinbiznesowych.pl, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
5) innych aniżeli wskazanych powyżej wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach:
– rozliczenia świadczeń wynikających z umów zawartych z ADO,
– ochrony praw osób trzecich,
– zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania zagrożeń,
– dokonywania pomiarów statystycznych,
– prowadzenia przez ADO marketingu bezpośredniego produktów oraz usług,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Odbiorcą danych będą podmioty współpracujące z ADO, którym ten powierza dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w wyznaczonych do tego celach. Powierzenia przetwarzania danych osobowych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z
podwykonawcami lub usługodawcami wykorzystywanymi przez ADO do świadczenia usług. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom
publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestnictwa w Festiwalu, zawarcia oraz realizacji umowy ze wskazanym przez Uczestnika podmiotem gospodarczym oraz umowy z Uczestnikiem o świadczenie
usług drogą elektroniczną.
5. ADO wykorzystuje w ramach swojego Serwisu technologię plików cookie, local storage podobnych, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na swoich stronach. Cookies to
dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy Uczestnik odwiedza różne strony w Internecie.
6. Dane osobowe Uczestnika lub dane osobowe podmiotu gospodarczego będącego osobą fizyczną, w imieniu którego Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału w Festiwalu, będą przechowywane przez okres:
– korzystania przez Uczestnika lub podmiot gospodarczy z usług ADO,
– realizacji oraz całkowitego rozliczenia zawartych umów, w tym wygaśnięcia
roszczeń z ich tytułu,
– do czasu odwołania przez Uczestnika zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie danych osobowych co do których zgoda ta została uprzednio udzielona;
– trwania usprawiedliwionego celu po stronie ADO.
7. Uczestnik oraz podmiot gospodarczy będący osobą fizyczną, wskazany przez Uczestnika mają prawo do: dostępu do treści udzielonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych
osobowych, uzyskania kopii danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem (cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej ADO lub w inny wyraźny sposób), wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Przekazane dane osobowe są objęte poufnością i są przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, umowy powierzenia lub umów udostępnienia zawartych przez ADO.
9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (tzw. profilowaniu) polegającym na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza obszarem UE.

VII. Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy Festiwal nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez podmioty gospodarcze na wskazane przez nich konta bankowe.
2. W przypadku, gdy Festiwalu nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, podmiotom gospodarczym ani samym Uczestnikom nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z udziałem Uczestników w Festiwalu, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o..
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Festiwalu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego Festiwalu, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik biorący udział w Festiwalu zobowiązuje się przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscu odbywania się Festiwalu oraz zasad współżycia społecznego oraz norm obyczajowych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Festiwalu.
8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Festiwalem, jak również w miejscach zakwaterowania.
9. W czasie Festiwalu obowiązuje zakaz nagrywania wystąpień prelegentów, warsztatów oraz innych aktywności. Dopuszczalne jest robienie zdjęć na własny użytek osobisty.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odbioru Uczestnikowi prawa udziału w Festiwalu w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

Chcesz poznać szczegóły wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń do nas +48 732 777 135